ปฎิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2555  อ่านรายละเอียด ปฎิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 อ่านรายละเอียด ปฎิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 (ฉบับปรับปรุง) อ่านรายละเอียด  ปฎิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 อ่านรายละเอียด ปฎิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 อ่านรายละเอียด ปฎิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 อ่านรายละเอียด       ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์ให้การศึกษาฯ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี   ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2555  อ่านรายละเอียด ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 (ฉบับปรับปรุง)  อ่านรายละเอียด ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556  อ่านรายละเอียด          
     ขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 1 ...

 

                

      งานบริการอาจารย์และนักศึกษา                       งานบริการหลักสูตร                                     งานประกันคุณภาพ  

 

ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ 18 ธันวาคม 2556 ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้องประชุมไพลิน
ชมภาพ ...
งานถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารบริการวิชาการ (ตึกดินสอ) โดยมีพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและถวายพระพร โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี
ชมภาพ ...
งานสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชรำลึกฯ 3 ธันวาคม 2556 ณ อาคารตึกดินสอ
ชมภาพ ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 23-25 ต.ค. 56
ชมภาพ ...