ลิงค์ที่น่าสนใจ

ska

 

sms

 

kpr

   

estudent2

 

data

 

TQF

ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ สวท.

ระดับ มากที่สุด - 25%
ระดับ มาก - 50%
ระดับ ปานกลาง - 18.8%
ระดับ พอใช้ - 6.3%
ระดับ ควรปรับปรุง - 0%

Total votes: 16

ท่านต้องการทราบข่าวสารด้านใดมากที่สุดจาก สวท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - 30.8%
ข่าวอบรม/สัมนา - 7.7%
ข่าววิชาการ - 46.2%
อื่นๆ - 15.4%

Total votes: 13

TQF 2558

TQF 1 ที่ผ่านการอนุมัติจาก สกอ.

 

  

แม่แบบ(Template) TQF ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

TQF 2 รายละเอียดของหลักสูตร

 

 TQF 3 รายละเอียดของรายวิชา

        TQF 3 แก้ไขล่าสุด 26 ก.ค. 2559 อ่านรายละเอียด

 

TQF 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

 

TQF 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

 

TQF 6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

 

TQF 7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

 

--------------------------------------------------------------------------

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

 -หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 (อ่านรายละเอียด)

--------------------------------------------------------------------------

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (TQF) พ.ศ.2558

1.แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 (อ่านรายละเอียด)

2.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 (อ่านรายละเอียด)

3.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (อ่านรายละเอียด)

-------------------------------------------------------------------------
ประกาศรหัสวิชา พ.ศ.2559

 -ประกาศรหัสวิชา พ.ศ.2559 (อ่านรายละเอียด)

--------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา 14 หลัก

  รหัสวิชา 14 หลัก (อ่านรายละเอียด)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Template ยกร่าง และ วิพากษ์

 

 Template (ตรี ) ยกร่างและวิพากษ์ อ่านรายละเอียด  

 

 Template ( โท เอก ) ยกร่างและวิพากษ์ อ่านรายละเอียด