รายงานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2553

 

6. ร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7. ร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายชื่อคณะจัดทำงานผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 14

 

 


สำนักส่้งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี 71000

034633230 034633227-8 ต่อ 121,122 Email : regis@mail.kru.ac.th