รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2553 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
คณะครุศาสตร์        
 
หลักสูตรภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี 5 ปี
238
 
หลักสูตรภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
การประถมศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
38
 
หลักสูตรภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี 5 ปี
163
 
หลักสูตรภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
พลศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
107
 
หลักสูตรภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี 5 ปี
215
 
หลักสูตรภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี 5 ปี
116
 
หลักสูตรภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
222
 
หลักสูตรภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
112
 
หลักสูตรภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย
ปริญญาตรี 5 ปี
65
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        
 
หลักสูตรภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ปริญญาตรี 4ปี
35
 
หลักสูตรภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล
ปริญญาตรี 4ปี
39
 
หลักสูตรภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
การจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
ปริญญาตรี 4ปี
60
 
หลักสูตรภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
ปริญญาตรี 4ปี
17
 
หลักสูตรภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
ปริญญาตรี 4ปี
84
 
หลักสูตรภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ปริญญาตรี 4ปี
6
 
หลักสูตรภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
ปริญญาตรี 4ปี
174
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์      
 
หลักสูตรภาษาไทย
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี 4ปี
105
 
หลักสูตรภาษาไทย
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 4ปี
785
 
หลักสูตรภาษาไทย
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี 4ปี
342
 
หลักสูตรภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
การพัฒนาชุมชน
ปริญญาตรี 4ปี
428
 
หลักสูตรภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปริญญาตรี 4ปี
66
 
หลักสูตรภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ดนตรี
ปริญญาตรี 4ปี
62
 
หลักสูตรภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษธุรกิจท่องเที่ยว
ปริญญาตรี 4ปี
63
คณะวิทยาการจัดการ        
 
หลักสูตรภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการทั่วไป
ปริญญาตรี 4ปี
428
 
หลักสูตรภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การตลาด
ปริญญาตรี 4ปี
145
 
หลักสูตรภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การบัญชีการเงิน
ปริญญาตรี 4ปี
382
 
หลักสูตรภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 4ปี
906
 
หลักสูตรภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต
นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณา
ปริญญาตรี 4ปี
96
 
หลักสูตรภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต
นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
ปริญญาตรี 4ปี
38
 
หลักสูตรภาษาไทย
บัญชีบัณฑิต
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปริญญาตรี 4ปี
76
 
หลักสูตรภาษาไทย
บัญชีบัณฑิต
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจท่องเที่ยว)
ปริญญาตรี 4ปี
30
 
หลักสูตรภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม)
ปริญญาตรี 4ปี
26
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
 
หลักสูตรภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เคมี
ปริญญาตรี 4ปี
40
 
หลักสูตรภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4ปี
179
 
หลักสูตรภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี 4ปี
233
 
หลักสูตรภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี 4ปี
35
 
หลักสูตรภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี 4ปี
21

 

 


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ 0-3463-3227 ถึง 8 ต่อ 121,122 แฟกซ์ 0-3463-3224 Email : regis@mail.kru.ac.th หรือ acad_regis@hotmail.com