รายชื่อคณะจัดทำงานผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 14 ปีการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
------------------------------

1.  คณะทำงานผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร

1.  ดร.ณรงค์เดช
รัตนานนท์เสถียร
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
2.  ผศ.ณรงค์
จิตมุ่งงาน
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
3.  นางสุธาสินี
ขำคม
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
4.  นางดารัณ
แพลอย 
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
5.  นายวิทวัฒน์
ทะนันชัย
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
6.  นางธนวรรณ
รักอู่
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
7.  นางกัญญ์ธนกานต์
มีสวัสดิ์
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
8. นางสาววาสนา
หอมหวล
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
9. นางสาวดาวรุ่ง 
กิจส่งเสริมกุล
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
10. นางสาวราตรี
พรรณธนะจรัส
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
11.  นางดาวรุ่ง
เรียนรู้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
12.  นางสาวศิวภรณ์
พรวิศนุกูล
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

2.  เว็บไซต์ที่เผยแพร่รายงานข้อมูล  http://academic.kru.ac.th/2553/mua14

3.  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

โทรศัพท์หมายเลข : 0 3463 3230
E-mail address : regis@mail.kru.ac.th , acad_regis@ hotmail.com

หมายเหตุ  ชื่อผู้ประสานงาน นายวิทวัฒน์  ทะนันชัย  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์  0 3463 3230

       

 


สำนักส่้งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี 71000

034633230 034633227-8 ต่อ 121,122 Email : regis@mail.kru.ac.th