รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน ปีการศึกษา 2553

ลำดับที่
คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ผลรวม
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
1
คณะครุศาสตร์
17 1 20 6 - 1 - - - 1 46
2
คณะเทคโนอุตสาหกรรม
7 - 6 4 - - - - 1 1 19
3
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
26 1 14 6 - - 5 - 3 1 56
4
คณะคณะวิทยาการจัดการ
21 1 12 7 - - - - 2 1 44
5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 1 6 7 - 1 - - 6 7 68
6
บัณฑิตศึกษา
- - - 6 - - - - - - 6
7
สำนักงานอธิการบดี
- 6 - 44 - 21 - - - 5 76
8
หน่วยตรวจสอบภายใน
- - - 2 - - - - - - 2
9
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 1 - 19 - 2 - - - 2 24
10
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- 1 - 10 - - - - - 1 12
11
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
- - - 4 - - - - - 1 5
12
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
- 1 - 2 - - - - - - 3
13
สถาบันวิจัยและพัฒนา
- 1 - 4 - - - - - - 5
14
กองพัฒนานักศึกษา
- - - 9 - 2 - - - 1 12
15
ศูนย์ให้การศึกษา จ.สุพรรณบุรี
- - - 6 - - - - - - 6
16
ศูนย์สารสนเทศฯ
- - - - - - - - 1 - 1
17
กองนโยบายและแผน
- - - 3 - - - - - 3 6
18
รปบ.
- - - 2 - - - - - - 2
  ผลรวม 111 14 58 141 0 27 5 0 13 24 393

 


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ 0-3463-3227 ถึง 8 ต่อ 121,122 แฟกซ์ 0-3463-3224 Email : regis@mail.kru.ac.th หรือ acad_regis@hotmail.com