รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2553

ตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ผลรวม
รองศาสตราจารย์
- 2 1 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 35 - 36
อาจารย์
5 53 20 78
ผลรวม 6 90 21 117

 


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ 0-3463-3227 ถึง 8 ต่อ 121,122 แฟกซ์ 0-3463-3224 Email : regis@mail.kru.ac.th หรือ acad_regis@hotmail.com