รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 1/2553

คณะ
กลุ่มสาขาวิชาเรียน(นักศึกษา)/กลุ่มสาขาวิชาที่สอน(อาจารย์)
สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจและกฏหมาย
นิติศาสตร์
การเงิน
วิทยาศาสตร์
การฝึกหัดครูและศึกษาศาสตร์
การฝึกหัดครูก่อนวัยเรียน
ดนตรี
คณะครุศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ       11 16 11  
  นักศึกษาทั้งหมด - - - 116 922 238 -
คณะเทคโนอุตสาหกรรม บุคลากรสายวิชาการ 2     12      
  นักศึกษาทั้งหมด 60 - - 355 - - -
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 39 5         7
  นักศึกษาทั้งหมด 1679 105 - - - - 62
คณะคณะวิทยาการจัดการ บุคลากรสายวิชาการ 30   6        
  นักศึกษาทั้งหมด 1745 - 382 - - - -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรสายวิชาการ       46      
  นักศึกษาทั้งหมด - - - 508 - - -

 


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ 0-3463-3227 ถึง 8 ต่อ 121,122 แฟกซ์ 0-3463-3224 Email : regis@mail.kru.ac.th หรือ acad_regis@hotmail.com