รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2553 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะ / หน่วยงานเทียบเท่า
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ชาย
หญิง
รวม
คณะครุศาสตร์
322